صاحب امتیاز: رضا امامی

مدیرمسئول: فاطمه رهنما صومعه علیایی

آدرس دفتر: میانه، خیابان ارشاد، کوچه صفا، پلاک 14