پیج خبرنگار صدا و سیما در شهرستان میانه

گزارش پیرمرد خوش قلب میانه ای که برای نیازمندان عصا می سازد

گزارش پیرمرد خوش قلب میانه ای که برای نیازمندان عصا می سازد…

تاریخ تهیه گزارش: مهر 1400

رضا امامی – خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در میانه