پیج خبرنگار صدا و سیما در شهرستان میانه

زیبایی درختان میوه در خیابان های ترکمانچای

شهر ترکمانچای با درختان میوه و مُثمر در خیابان هایش، علاوه بر افزودن زیبایی های بصری از میهمانان و گردشگران نیز، پذیرایی می کند.

گزارشی از رضا امامی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در شهرستان میانه